چرا بازاریابی رسانه های اجتماعی در بازاریابی دیجیتال مهم است؟

چرا بازاریابی رسانه های اجتماعی در بازاریابی دیجیتال مهم است؟

قبل از ورود به اهمیت بازاریابی رسانه های اجتماعی در بازاریابی دیجیتال، بیایید کمی تاریخ بازاریابی و تجارت را بررسی کنیم. تا زمانی که یک محصول در بازار وجود داشته باشد، همیشه نیاز به فروش آن به مخاطبان مورد هدف…