کلید موفقیت کارآفرینان اجتماعی چیست؟

خود مراقبتی(Self-Care)، کلید موفقیت کارآفرینان اجتماعی خستگی و فرسودگی برای همه  کارآفرینان وجود دارد؛ اما برای کارآفرینان اجتماعی که برای بهبود زندگی دیگران از طریق فعالیت های اجتماعی و حمایت از آنها تلاش می کنند، فرسودگی شکل دیگری دارد: خستگی…